MENÜ

MENÜ

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Vergi Danışmanlığı Çeşitleri

  • Tam Tasdik: Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin tasdiki olarak bilinen bu hizmet kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mali mevzuata uygunluğu denetlenmektedir. Bu kapsamda, mükelleflerin vergi kanunlarından kaynaklanan hakları, vergi uygulamaları karşısında maruz kalabilecekleri riskler dikkate alınarak işletmelerde her ay düzenli denetim çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalar esnasınada tespit edilen eksiklik ve hataların anında düzeltilmesi yoluna gidilmektedir. Mükellerimizin geçici vergi beyanları Müşavirliğimizin gözetim ve denetiminde verilmesi sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak, yıl sonunda şirketin o yıl içinde belirli büyüklüğün üzerinde mal ve hizmet alımında bulunduğu alt firmalar nezdinde karşıt incelemeler yapılarak bu alt firmaların şirkete kestiği faturaları kayıtlarına işleyip işlemediği ve vergi dairesine beyan edip etmediği tespit edilmektedir. Bütün bunların sonunda tam tasdik çalışmaları bir rapora bağlanarak vergi dairesine teslim edilmektedir.​

 

  • KDV İade İşlemleri: Müşavirliğimizca verilen bir diğer hizmet de katma değer vergisi iade ve mahsup işlemlerinin rapora bağlanmasıdır. İhracat istisnası KDV iadesi, İhraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin KDV İadesi , Uluslararası taşımacılık istinasına ilişkin KDV İadesi, İndirimli orana tabi işlemlerin KDV İadesi, Tevkifata tabi işlemlerin KDV İadesi, Diğer KDV İadeleri​

 

  • Transfer Fiyatlandırması: Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesine göre kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine ayrkırı olarak, tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ve satımı

 

  • Şirket Tür Değişikliği: Limited Şirketlerin Kuruluş, Nev'i Değişikliği ve Sermaye Artırımlarında Düzenlenen Öz Varlık ve Değer Tespiti Raporu​

 

  • Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yapılan İşlemler: Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan KDV Tecil-Terkin işlemleri​

 

  • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti İşlemleri: Sermaye Artışının Tespiti, İç Kaynakların (Maliyet Artış Fonu–Gayrimenkul / İştirak Satış Karı, Geçmiş Yıl Karlarının vb.) Sermayeye EklendiğininTespiti, Sermayenin Ödendiğinin ve Mevcudiyetinin Tespiti

 

  • Teşvik, İstisna, İndirim ve AR-GE Raporları: Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri, Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri, Dernek, Vakıf vb. Kurumların Muafiyet ve İstisna ve Hesaplarının Tasdiki İşlemleri​

 

  • Diğer Özel Amaçlı Raporlar: Mali Tabloların Mevzuata Uygunluğunun Tespiti, Servet ve Varlık İncelemeleri, Stok Değerlemesi