MENÜ

MENÜ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VERİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VERİLMESİ 10/10/2018 - 2018/02

 

Sirküler Numarası

:

2018 / 2

Sirküler Tarihi

:

10/10/2018

Kanun Adı

:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Konusu

:

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VERİLMESİ

 

 

 

 

 

 

03/08/2018 tarih ve 30498 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7146 sayılı Askerlik Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 11’inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40’ ıncı maddesinde yer alan tabloya (20) numaralı sıraya ek yapılmış ve insan sağlığına yönelik işlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda işverenler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar soru- cevap şeklinde aşağıda açıklanmıştır.

 

Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında olan sigortalılar kimlerdir?

1219 sayılı Kanun (Hekimler), 6285 sayılı Kanun (Hemşire ve ebeler) 6197 sayılı sayılı Kanun (Eczacılar ve Sağlık mensubu çalışanlar) kapsamında olup hizmet akdine istinaden 4/a kapsamında çalışan sigortalılar fiili hizmet zammı uygulamasından yararlanabilecektir.

Emekli olarak çalışanlar fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlanmayacaktır.

Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasının sağlık çalışanlarına getirdiği avantajlar nelerdir?

Bu kapsamda çalışılan her 360 gün için 60 gün fiili hizmet süresi zammı, toplamda 5 yılı geçmemek üzere prim ödeme gün sayısına eklenecektir.

Söz konusu işlerde en az 3600 gün çalışılması halinde ise toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilen fiili hizmet suresi zammının yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir.

Bu kapsamda çalışan sigortalılar hangi tarihten itibaren fiili hizmet süresi zammından faydalanabilir?

Kanunun yürürlük tarihi 03/08/2018 olması nedeniyle bu kapsamda çalışan sigortalılar 03/08/2018 tarihinden itibaren fiili hizmet zammı uygulamasından yararlanabilecektir.

Tüm sağlık çalışanları fiili hizmet süresi zammı uygulamasından faydalanabilir mi?

Hayır. Gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse de Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te, bir sigortalının fiili hizmet zammından yararlanabilmesi için söz konusu işte ve işyerlerinde fiilen çalışması ve de işin risklerine maruz kalması şarttır. Dolayısıyla işin risklerine maruz kalmayan ve kanun kapsamında sayılan sigortalının idari bir görev üstlenmesi durumunda söz konusu kişinin fiili hizmet süresi zammından yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Örneğin, işyerinde mesul müdür/başhekim veya diğer sağlık çalışanı idarecilik yapıyorsa (Fiilen işini icra etmiyorsa) fiili hizmet süresi zammından faydalandırılmaması gerekmektedir. Eğer işini kısmen yapıyorsa çalıştığı süre dikkate alınarak fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması gerekmektedir.

Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasından yararlanan personelin yıllık izin kullanması durumunda ilgili ay için fiili hizmet süresi zammından faydalanabilir mi?

Hayır. Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9’ uncu maddesinin 7’nci fıkrasında fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan işyerlerinde çalışan sigortalıların çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak risklerine maruz kalmadıkları Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs sürelerinin Kanun’un 40’ıncı maddesi kapsamında değerlendirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, sigortalının fiilen çalışmadığı süreye isabet eden günler, yıllık izin, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri, sıhhi izin, ücretsiz izin günleri ve eğitim kurs süreleri fiili hizmet süresi zammından faydalandırılmaması gerekmektedir.

Fiili Hizmet Süresi Zammından Faydalandırılacak Sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimleri Hangi Belge Türü ile Yapılmalıdır?

Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında olan sigortalıların işin riskine maruz kaldıkları süreler ve maruz kalmadıkları sürelere ilişkin bildirimler (29) ve (01) olmak üzere iki ayrı aylık prim hizmet belgesi ile yapılacaktır.

(29) belge türü fiili hizmet kapsamında olan sürelerin bildirimi

(01) belge türü fiili hizmet kapsamı dışında olan sürelerin bildirimi

Her iki belgenin düzenlenmesi sırasında eksik gün nedeni 13-Diğer Nedenler seçeneği seçilecektir.

Çalışma süresinin tamamını fiili hizmet kapsamında çalışan sigortalının SGK’ ya bildirimi nasıl olacaktır?

Ay içerisinde tüm çalışmalarını fiili hizmet kapsamında çalışan sigortalının

-(29) belge türünde prim ödeme gün sayısı 26,

-(01) belge türünde prim ödeme gün sayısı 04,

Olarak bildirimleri yapılması gerekmektedir.

Sağlık çalışanlarına yönelik yürürlüğe giren fiili hizmet kapsamında olan sigortalıların tespiti nasıl yapılacaktır.?

Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımladığı 03/09/2018 tarihli Genel Yazı ekinde fiili hizmet kapsamında yararlanacak sigortalıların meslek kod listesi yayımlanmış ve sirküler ekine alınmıştır. Buna göre sadece listede yer alan sigortalılar fiili hizmet zammından yararlanabilecektir.

Meslek kodlarının yer aldığı listede yer almayan ancak fiili hizmet süresi zammından yararlanması gerektiğini düşünenler ne yapmalıdır?

Ekli listede yer almayan sigortalılar listede yer alması gerektiğini düşünülüyor ise, bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru sonrası ilgili sosyal güvenlik merkezi gerekçeleriyle birlikte Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne yazı ile bildirip Genel Müdürlükten gelecek cevaba göre fiili hizmet zammından faydalandırılabilecektir. Meslek kodu hatalı seçilmiş sigortalılar için E-Bildirge ekranında gerekli güncellemeler yapılarak fiili hizmet süresi zammından faydalandırılabilecektir.

İş kolu kodu itibariyle fiili hizmet kapsamında olmadığı halde mesleği veya yaptığı iş itibariyle fiili hizmet süresi kapsamında bildirim yapılması gereken İŞYERİ HEKİMİ/HEMŞİRE vb. İstihdam eden işyerlerinin nasıl bir işlem yapması gerekmektedir?

İşyerinin iş kolu kodunun, tanımlama yapılan iş kolu kodu listesinde olmaması durumunda işveren tarafından bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine dilekçe ile başvuru yapılarak tanımlama işleminin yapılması gerekmektedir.

Örneğin, işyerinde çalışmakta olan işyeri hekimi/hemşire vb. için gerekli başvurular yapılmaması durumunda (29) belge türü seçilerek hizmet bildirimi yapılamayacaktır. Bu durumda işverenin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine dilekçe ile başvurarak tanımlama işlemi yaptırması gerekmektedir.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde yapması gereken bir işlem var mıdır?

Hayır. 03/09/2018 tarihli genel yazı ekinde yer alan Ek-1 listesinde insan sağlığına ilişkin işlerde faaliyet gösteren işyerlerinin iş kolu kodları için gerekli tanımlamaları yapılmış olup, bu listede yer alan işyerleri için herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Sadece fiili hizmet kapsamında bildirim yapılırken (29) belge türünün seçilmesi yeterli olacaktır.

Hastanede çalışan ve 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanan sigortalıların kanun kapsamında bildirimlerinde değişiklik olacak mıdır?

Hayır. 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanan sigortalıların bildirimleri eskinden olduğu gibi aynen devam edecektir. Örneğin, hastanede tıbbi görüntüleme teknisyeni olarak çalışan sigortalının bildirimi eskiden olduğu gibi 32 belge türü ve 01 belge türü seçilerek sosyal güvenlik kurumuna bildirimleri yapılacak ve bu kapsamda 90 gün fiili hizmet süresinden yararlanmaya devam edecektir.

İşyerinde kısmi süreli sözleşme kapsamında çalışan sağlık çalışanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirimleri nasıl yapılacaktır?

Kısmi süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışan sağlık çalışanları ay içerisinde fiilen çalıştıkları saatin günlük çalışma süresi olan 7,5 ‘e bölünmesi suretiyle bulunan gün sayısı (29) belge türü ile hizmet bildirimi yapılacaktır. Hesaplama sonucunda gün kesirleri bir gün kabul edilip ona göre bildirim yapılacaktır.

Örneğin, ay içerisinde 80 saat çalışan bir sağlık çalışanın fiili hizmet kapsamında bildirimi (80/7,5=10,66 gün) 11 gün olacak ve 11 günün tamamı 29 belge türü seçilmek suretiyle sosyal güvenlik kurumuna bildirilecektir.

Ay içerisinde işe başlayan sağlık mensubu çalışanın fiili hizmet süresi zammı hesaplaması nasıl olacaktır?

Ay içerisinde işe başlayan sağlık mensubu çalışanın fiili hizmet süresi zammı çalıştığı gün süresi dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır. Örneğin, (A) Hastanesinde 10/09/2018 tarihinde işe başlayan bir hemşirenin Eylül ayı prim ödeme gün sayısı 21’ dir. Bu durumda sigortalının çalışmasından dolayı fiili hizmet süresi zammına esas azami gün sayısı (21/30)*26=18,20’ dir Hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edileceği için bulunan gün sayısı 19 gün olarak kabul edilecektir. Bu nedenle:

29) numaralı belge türünden azami 19 gün,

(01) numaralı belge türünden azami 02 gün hizmet bildirilmesi gerekmektedir.

Sağlık çalışanlarına yönelik olarak gelen fiili hizmet uygulaması 03/08/2018 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen Ağustos ayı döneminde fiili hizmet süresi zammı dikkate alınmadan bildirim yapılmış ise işverene idari para cezası uygulanır mı?

Hayır. Sosyal Sağlık meslek mensubu olarak çalışanların çalıştıkları iş kolu kodları daha önce E-Bildirge sistemine tanımlama işlemi yapılmış olmasından dolayı sigortalıların prim ödeme gün sayıları ile prime esas kazanç tutarlarının aynı olması kaydıyla düzeltme amaçlı olarak verilen bildirgeler incelemeye alınmaksızın doğrudan işleme alınacaktır.

Bu durumda işveren, 01 belge türü ile bildirimi yapılan sigortalılar için iptal, 29 belge türü ile bildirilecek sigortalılar için asıl bildirge düzenleyerek Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapması gerekmektedir.

 

Örnek: Özel sektör işyerlerinde çalışanlar için 2018 yılı 8’ inci aya ait aylık prim ve hizmet belgeleri düzenlenirken kanunun yürürlük tarihi 03/08/2018 tarihi olması nedeniyle Ağustos ayı için 2 günlük çalışma fiili hizmet kapsamında değerlendirilemeyecek, ayrıca Ağustos ayı çerisinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4,5 gün Kurban Bayramı olması nedeniyle yönetmelik gereği söz konusu günler dikkate alınmayacaktır. Bu durumda (23/30) *26=19,93 gün bulunmakla birlikte gün kesirleri bir gün kabul edileceğinden fiili hizmet kapsamında bildirilmesi gereken gün sayısı 20 gün olacaktır. Bu durumda:

(29) numaralı belge türünden azami 20 gün,

(01) numaralı belge türünden azami 10 gün,

Hizmet bildirilmesi gerekmektedir.

Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında olup iş kolu listesi SGK tarafından tanımlanmış işverenler Eylül ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini nasıl gönderecek?

Örnek 1: A hastanesinde çalışmakta olan bir hemşire/tabip eylül ayı içerisinde tam zamanlı olarak hafta tatili hariç 26 gün çalışması bulunmaktadır. Hemşirenin Eylül ayı içerisinde yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin ve eğitim kurs süresinin bulunmadığı düşünüldüğünde:

(29) numaralı belge türünden azami 26 gün,

(01) numaralı belge türünden 4 gün,

Hizmet bildirilmesi gerekmektedir.

Örnek 2: A Hastanesinde çalışmakta olan bir hemşire/tabip eylül ayı içerisinde tam zamanlı olarak 24 gün fiili hizmet süresi zammı kapsamına girebilecek nitelikte çalışmasının bulunduğu göz önüne alındığında (6 gün yıllık izin) bu durumda hemşire/tabip için (24/30) *26=20,8 gün bulunmakla birlikte gün kesirleri bir gün kabul edileceğinden fiili hizmet kapsamında bildirilmesi gereken gün sayısı 21 gün olacaktır. Bu durumda:

(29) numaralı belge türünden azami 21 gün,

(01) numaralı belge türünden azami 9 gün,

Hizmet bildirilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur,

Saygılarımızla…

Dosyayı indirmek için tıklayın