MENÜ

MENÜ

ÇEŞİTLİ MEVZUATLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Çeşitli Mevzuatlardaki Değişiklikler 07/01/2019 - 2019/01

MEVZUAT BİLDİRGESİ

Sirküler Numarası

:

2019 / 01

Sirküler Tarihi

:

07.01.2019

Konusu

:

Çeşitli Mevzuatlardaki Değişiklikler

 1. 2019 Yılı Asgari Ücretler Tarifesi

 

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri (01.01.2019 - 31.12.2019)

Brüt Ücret

2.558,40 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

358,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

25,58 TL

Gelir Vergisi Matrahı

2.174,64 TL

Gelir Vergisi

326,20 TL

Damga Vergisi

19,42 TL

Kesintiler Toplamı

729,38 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)

191,88 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)

2.020,91 TL

 

 1. İşverene Maliyeti 2019

 

Asgari Ücret

2.558,40 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)

396,55 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu

51,17 TL

İşverene Toplam Maliyeti

3.006,12 TL

 

1.       Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019 Hesaplama (01.01.2019 - 31.12.2019)

Medeni Durum

Aylık Tutar

Bekar

191,88 TL

Evli eşi çalışmayan

230,26 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

259,04 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

287,82 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

326,20 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

326,20 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

326,20 TL

Evli eşi çalışan

191,88 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

220,66 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

249,44 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

287,82 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

307,01 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

326,20 TL


 1. 2019 Yılı Perakende Satış fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ile Amortisman Ayırma Sınırı

 

 

2019  Yılı (TL)

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZAR KASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRI

1.200,00 TL

AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI

1.200,00 TL

 


 1. 2019 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 

2019 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) 

18.000 Türk Lirasına Kadar

15%

40.000 Türk Lirasının

18.000 Türk Lirası İçin

2.700 TL, Fazlası

20%

98.000 Türk Lirasının

40.000 Türk Lirası İçin

7.100  TL, Fazlası

27%

98.000 Türk Lirasından Fazlasının

98.000 Türk Lirası İçin

22.760 TL, Fazlası

35%

 

 1. 2019 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 

 

2019 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) 

18.000 Türk Lirasına Kadar

15%

40.000 Türk Lirasının

18.000 Türk Lirası İçin

2.700 TL, Fazlası

20%

148.000 Türk Lirasının

40.000 Türk Lirası İçin

7.100  TL, Fazlası

27%

148.000 Türk Lirasından Fazlasının

148.000 Türk Lirası İçin

36.260 TL, Fazlası

35%

 

 1. 2019 Yılı Asgari Ücret Destek Tutarı

 ÇALIŞAN SAYISI

ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI

500 'ün Altında Sigortalı Çalıştıran İşyeri İçin

      150,00 TL

500 ve Üzeri Sigortalı Çalıştıran İşyeri İçin

  101,00 TL

 1. Damga Vergisi Oranları

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2019 YILI)

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

(Binde 9,48)

8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri 

(Binde 0)

9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

(Binde 9,48)

10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

(Binde 0)

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

(Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri  

(Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri 

(Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri 

(Binde 9,48)

11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler 

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri    

(Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 0)

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

(Binde 0)

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1.Tahkimnameler                                                                      

(72,70 TL)

2.Sulhnameler                                                                            

(72,70 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                    

(408,60 TL)

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                        

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(72,70 TL)

2. (Ek : 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(25,10 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(14,80 TL)

    ac) İyda senedi

(2,40 TL)

    ad) Taşıma senedi

(0,70 TL)

b) Konşimentolar

(14,80 TL)

c)Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(25,10 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(56,10 TL)

bb) Gelir tabloları

(26,90 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(26,90 TL)

c) Barnameler

(2,40 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(11,00 TL)

e) Ordinolar

(0,70 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 

(11,00 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,70 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(72,70 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

(97,10 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

(48,00 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler 

(48,00 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(48,00 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(97,10 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(35,70 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(35,70 TL)

f) (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

(56,90 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,70 TL)

 

Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.

 1. 2019 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Değerli Kağıtlar) ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

13,5

b) Beyanname

13,5

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

27

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

133,5

4 - İkamet İzni

89

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

22,5

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

22,5

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

45

7 - Aile cüzdanları

121

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

166

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

166

11 -  (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

148,5

13 - İş makinesi tescil belgesi

124

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

8

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

12,5

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

89

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  

89

 

 1. 2019 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları.

 

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

7061 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca MTV Hesaplamasında;

 

 

 • 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I/A) sayılı tarife,
 • 1/1/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I) sayılı tarife uygulanacaktır.

 

 1. 31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen ve aşağıda yer alan (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I/A) Sayılı Tarife (31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

861

600

336

254

90

1301-1600 cm3 e kadar

1.499,00

1.124,00

652

461

177

1601-1800 cm3 e kadar

2.647,00

2.068,00

1.218,00

742

288

1801-2000 cm3 e kadar

4.170,00

3.211,00

1.888,00

1.124,00

443

2001-2500 cm3 e kadar

6.253,00

4.540,00

2.837,00

1.695,00

671

2501-3000 cm3 e kadar

8.720,00

7.585,00

4.739,00

2.549,00

936

3001-3500 cm3 e kadar

13.279,00

11.948,00

7.197,00

3.592,00

1.318,00

3501-4000 cm3 e kadar

20.878,00

18.028,00

10.617,00

4.739,00

1.888,00

4001 cm3 ve yukarısı

34.170,00

25.624,00

15.175,00

6.820,00

2.647,00

 

Ayrıca, 7103 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca; (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 70 kW'ı geçmeyenler birinci satırında,
 • 70 kW'ı geçen fakat 85 kW'ı geçmeyenler ikinci satırında,
 • 85 kW'ı geçen fakat 105 kW'ı geçmeyenler üçüncü satırında,
 • 105 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler dördüncü satırında,
 • 120 kW'ı geçen fakat 150 kW'ı geçmeyenler beşinci satırında,
 • 150 kW'ı geçen fakat 180 kW'ı geçmeyenler altıncı satırında,
 • 180 kW'ı geçen fakat 210 kW'ı geçmeyenler yedinci satırında,
 • 210 kW'ı geçen fakat 240 kW'ı geçmeyenler sekizinci satırında, ı) 240 kW'ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25'i oranında vergilendirilecektir.

 1. 1.1.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

 

 

 

 (I) Sayılı Tarife (1.1.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıt Değeri (TL)

Satır

Numara

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

46.300’ü aşmayanlar

1

861

600

336

254

90

46.300’ü aşıp

2

946

660

369

280

99

81.100’ü aşmayanlar

81.100’ü aşanlar

3

1.033

720

403

305

108

1301 - 1600 cm3 e kadar

46.300’ü aşmayanlar

4

1.499

1.124

652

461

177

46.300’ü aşıp

5

1.649

1.236

717

506

194

81.100’ü aşmayanlar

81.100’ü aşanlar

6

1.799

1.349

782

552

212

1601 - 1800 cm3 e kadar

115.900’ü aşmayanlar

7

2.911

2.276

1.339

817

317

115.900’ü aşanlar

8

3.176

2.482

1.462

892

346

1801 - 2000 cm3 e kadar

115.900’ü aşmayanlar

9

4.586

3.532

2.076

1.236

487

115.900’ü aşanlar

10

5.003

3.854

2.265

1.349

531

2001 - 2500 cm3 e kadar

144.800’ü aşmayanlar

11

6.879

4.994

3.120

1.864

738

144.800’ü aşanlar

12

7.505

5.448

3.403

2.034

805

2501 - 3000 cm3 e kadar

289.700’ü aşmayanlar

13

9.591

8.344

5.213

2.804

1.029

289.700’ü aşanlar

14

10.464

9.102

5.687

3.059

1.123

3001 - 3500 cm3 e kadar

289.700’ü aşmayanlar

15

14.606

13.143

7.917

3.952

1.449

289.700’ü aşanlar

16

15.935

14.337

8.636

4.311

1.582

3501 - 4000 cm3 e kadar

463.600’ü aşmayanlar

17

22.965

19.831

11.679

5.213

2.076

463.600’ü aşanlar

18

25.054

21.633

12.742

5.687

2.265

4001 cm3 ve yukarısı

550.500’ü aşmayanlar

19

37.587

28.186

16.693

7.503

2.911

550.500’ü aşanlar

20

41.004

30.749

18.211

8.184

3.176

 

 

 

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

Motosikletler

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

100-250 cm3’e kadar

161

121

89

56

22

251 - 650 cm3’e kadar

333

252

161

89

56

651 - 1200 cm3’e kadar

856

509

252

161

89

1201 cm3 ve yukarısı

2.075

1.372

856

680

333

 

 

 

Dosyayı indirmek için tıklayın